Shri Mahalaxmi Co-Op Bank Ltd. Kolhapur providing Core Banking facility.

Developement

Home » Developement

बॅंकेच्या तुलनात्मक प्रगतीचा आढावा : (* आकडे रु. लाखात)
अ. क्र. तपशील २०१४-२०१५ २०१५-२०१६ २०१६-२०१७
सभासद २५४२६ २५५५८ २५६६२
शाखा ९+१ ९+१ ९+१
सेवक ९७ ८५ ८२
वसुल भाग भांडवल* १०४९.६३ ११७०.८३ १३०३.२९
गंगाजळी व इतर निधी* ३८५२.१६ ४१८९.१६ ४५६०.१७
स्वनिधी* ४९०१.७९ ५३५९.९९ ५८६३.४६
ठेवी* ३८००३.९४ ४१००२.७१ ४९०८१.०१
कर्जे* २१६९१.५४ २१३३७.०१ २९४९१.९६
निव्वळ एन. पी. ए. ०% ०% ०%
१० अग्रक्रम क्षेत्रासाठी कर्जवाटप प्रमाण(%) ६८.८३% ६८.१९% ७०.८५%
११ दुर्बल घटकांसाठी कर्जवाटप प्रमाण(%) १९.५९% १४.४०% १०.६३%
१२ गुंतवणुक* १९९९३.२४ २३३७७.७४ २३६५३.३२
१३ बाहेरुन घेतलेली कर्जे* ०.०० ०.०० ०.००
१४ खेळते भांडवल* ४४४७३.०७ ४७७९९.५१ ५६७३२.५६
१५ निव्वळ नफा* ३७५.२२ ३८०.७४ ४५३.९३
१६ ऑडिट वर्ग
१७ प्रति सेवक उत्पादकता* ६१५.४२ ७३३.४१ ९५८.२१
१८ प्रति सेवक लाभक्षमता* ३.८७ ४.४८ ५.५४
१९ सी.आर.ए.आर.(%) १८.१०% २०.०६% १६.४८%
Contact Us

'Shri Bhavan'
167, B Ward, Mangalwar Peth,
Kolhapur 416 012.
Ph. : (0231) 2545552,
        2544564
        2543837,
        2547156.