Shri Mahalaxmi Co-Op Bank Ltd. Kolhapur providing Core Banking facility.

Developement

Home » Developement

बॅंकेच्या तुलनात्मक प्रगतीचा आढावा : (* आकडे रु. लाखात)
अ. क्र. तपशील २०१५-२०१६ २०१६-२०१७ २०१७-२०१८ २०१८-२०१९
सभासद २५५५८ २५६६२ २५८४१ २४५४६
शाखा ९+१ ९+१ 11+1 11+1
सेवक ८५ ८२ ८६ ९५
वसुल भाग भांडवल* ११७०.८३ १३०३.२९ १४९७.३३ १७६७.६६
गंगाजळी व इतर निधी* ४१८९.१६ ४५६०.१७ ५२७४.८६ ८३२२.६४
स्वनिधी* ५३५९.९९ ५८६३.४६ ६७७२.१९ १००९०.३०
ठेवी* ४१००२.७१ ४९०८१.०१ ५४९९६.६७ ६३७१९.९६
कर्जे* २१३३७.०१ २९४९१.९६ ३४६९४.३५ ३९०३८.२५
निव्वळ एन. पी. ए. ०% ०% ०% ०%
१० अग्रक्रम क्षेत्रासाठी कर्जवाटप प्रमाण(%) ६८.१९% ७०.८५% ७४.३४% ७५.२८%
११ दुर्बल घटकांसाठी कर्जवाटप प्रमाण(%) १४.४०% १०.६३% १०.७८% १६.१७%
१२ गुंतवणुक* २३३७७.७४ २३६५३.३२ २४००१.९१ २९२२७.६९
१३ बाहेरुन घेतलेली कर्जे* ०.०० ०.०० ०.०० ०.००
१४ खेळते भांडवल* ४७७९९.५१ ५६७३२.५६ ६३१२७.०८ ७२९२६.३४
१५ निव्वळ नफा* ३८०.७४ ४५३.९३ ५३०.६२ ६१०.३२
१६ ऑडिट वर्ग
१७ प्रति सेवक उत्पादकता* ७३३.४१ ९५८.२१ १०४२.९२ १०८१.६७
१८ प्रति सेवक लाभक्षमता* ४.४८ ५.५४ ६.१७ ६.४२
१९ सी.आर.ए.आर.(%) २०.०६% १६.४८% १५.३९% १८.१५%
Contact Us

'Shri Bhavan'
167, B Ward, Mangalwar Peth,
Kolhapur 416 012.
Ph. : (0231) 2545552,
        2544564
        2543837,
        2547156.