Shri Mahalaxmi Co-Op Bank Ltd. Kolhapur providing Core Banking facility.

Developement

Home » Developement

बॅंकेच्या तुलनात्मक प्रगतीचा आढावा : (* आकडे रु. लाखात)
अ. क्र. तपशील २०१४-२०१५ २०१५-२०१६ २०१६-२०१७ २०१७-२०१८
सभासद २५४२६ २५५५८ २५६६२ २५८४१
शाखा ९+१ ९+१ ९+१ 11+1
सेवक ९७ ८५ ८२ ८६
वसुल भाग भांडवल* १०४९.६३ ११७०.८३ १३०३.२९ १४९७.३३
गंगाजळी व इतर निधी* ३८५२.१६ ४१८९.१६ ४५६०.१७ ५२७४.८६
स्वनिधी* ४९०१.७९ ५३५९.९९ ५८६३.४६ ६७७२.१९
ठेवी* ३८००३.९४ ४१००२.७१ ४९०८१.०१ ५४९९६.६७
कर्जे* २१६९१.५४ २१३३७.०१ २९४९१.९६ ३४६९४.३५
निव्वळ एन. पी. ए. ०% ०% ०% ०%
१० अग्रक्रम क्षेत्रासाठी कर्जवाटप प्रमाण(%) ६८.८३% ६८.१९% ७०.८५% ७४.३४%
११ दुर्बल घटकांसाठी कर्जवाटप प्रमाण(%) १९.५९% १४.४०% १०.६३% १०.७८%
१२ गुंतवणुक* १९९९३.२४ २३३७७.७४ २३६५३.३२ २४००१.९१
१३ बाहेरुन घेतलेली कर्जे* ०.०० ०.०० ०.०० ०.००
१४ खेळते भांडवल* ४४४७३.०७ ४७७९९.५१ ५६७३२.५६ ६३१२७.०८
१५ निव्वळ नफा* ३७५.२२ ३८०.७४ ४५३.९३ ५३०.६२
१६ ऑडिट वर्ग
१७ प्रति सेवक उत्पादकता* ६१५.४२ ७३३.४१ ९५८.२१ १०४२.९२
१८ प्रति सेवक लाभक्षमता* ३.८७ ४.४८ ५.५४ ६.१७
१९ सी.आर.ए.आर.(%) १८.१०% २०.०६% १६.४८% १५.३९%
Contact Us

'Shri Bhavan'
167, B Ward, Mangalwar Peth,
Kolhapur 416 012.
Ph. : (0231) 2545552,
        2544564
        2543837,
        2547156.